หุ้นไทย : คุณรู้จักกับ SET50 และ SET100 กันมากน้อยเพียงใด
May 11, 2020

หุ้นไทย

หุ้นไทย : คุณรู้จักกับ SET50 และ SET100 กันมากน้อยเพียงใด

สิ่งสำคัญที่คนเล่นหุ้นทุกคนควรทำความรู้จักก่อนเริ่มมีการซื้อหุ้นนั่นก็คือ “ดัชนี”หรือ “Index” ซึ่งก็มีด้วยกันหลายดัชนี…วันนี้เรามาเรียนรู้คำว่า “ดัชนี” หรือ “Index” เพื่อเป็นการเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มเล่นหุ้นกัน ค่าดัชนี คือ ค่าการคำนวณทางสถิติเพื่อให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทำการวิเคราะห์ ดังนั้น ค่าดัชนีราคาหุ้น หรือ SET Index นั่นก็คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ (ไม่นับรวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกิน 1 ปี) โดยทั่วไปเรามักใช้ดัชนีราคา SET50 และ SET100 ในการวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี เนื่องจากดัชนีราคา SET50 และ SET100 ได้ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 และ 100 อันดับแรก ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อดัชนี SET อยู่ไม่น้อย จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2007 – ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าดัชนีราคา SET SET50 SET100 มีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันต่อเนื่องจนเกือบจะกลายเป็นเส้นเดียวกัน นั่นจึงมีความหมายความว่า ดัชนีราคา SET50 SET100 เปรียบเป็นตัวแทนของดัชนี SET นั่นเอง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นใน SET50 และ SET100

ดัชนีราคา SET50 Index เป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับมูลค่าราคาหุ้นสามัญจำนวน 50 ตัว โดยมีการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรกในแต่ละวัน

ดัชนีราคา SET100 Index เป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับมูลค่าราคาหุ้นสามัญจำนวน 100 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรกในแต่ละวัน

เกณฑ์ในการคัดเลือกของหลักทรัพย์ มีดังนี้

  • ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
  • ไม่มีการนำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
  • มีสัดส่วนของผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
  • SET50 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญที่จดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกสูงสุด 50 อันดับแรก
  • SET100 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกสูงสุด 100 อันดับแรก
หุ้นไทย : คุณรู้จักกับ SET50 และ SET100 กันมากน้อยเพียงใด

ประโยชน์ของดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index  

  • สามารถนำไปใช้สำหรับการอ้างอิงกองทุนรวมดัชนีทีมีการลงทุนรูปแบบดัชนีอ้างอิง (Benchmark) เนื่องจากกองทุนในประเภทนี้จะเน้นที่การสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับดัชนี โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงที่ส่วนมากใช้กันคือ SET50 หรือ SET100 Index นอกจากนี้ ยังสามรถนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อทำการออก DW หรือ Futures Option
  • สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยเอาไปเปรียบเทียบค่าตัวเลขระหว่างดัชนี SET50 , SET100 ร่วมกับพอร์ตของนักลงทุนเอง

เราสามารถดูรายชื่อหุ้นใน SET50 Index และ SET100 Index ได้จากที่ใดได้บ้าง

            โดยที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการสอบทานทบทวนรายชื่อหุ้นที่มีอันดับอยู่ใน SET50 และ SET100 เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน โดยเราสามารถติดตามรายชื่อหุ้นจากทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเรายังสามารถดูได้จากการโหลด Application Streaming ในโทรศัพท์ของท่าน เพียงลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู Watch  แล้วไปที่หัวข้อ SET  เลือก .SET50 , .SET100  ก็สามมารถดูได้ในทุกๆ ที่บนมือถือ